Recent Changes

Wednesday, June 20

 1. page Servisch edited abcdefgh ... & Else Verhoef, e-mail: e.c.verhoef@student.vu.nl Verhoef 0. 0. Praktische…
  abcdefgh
  ...
  & Else Verhoef, e-mail: e.c.verhoef@student.vu.nl Verhoef
  0. 0. Praktische informatie voor taalonderzoek
  Mogelijke problemen in het Nederlands als gevolg van transfer
  ...
  van maakt.
  De

  De
  morfologie van
  ...
  Nederlandse kinderen.
  In het Nederlands worden bijvoeglijk naamwoorden verbogen op basis van getal, geslacht en bepaaldheid (de, het of een) van het naamwoord. Onder het hoofdstuk ‘syntaxis’ (bij punt 2) wordt beschreven dat het Servisch geen gebruik maakt van lidwoorden, wat wellicht resulteert in ongrammaticale producties van constructies met bijvoeglijke naamwoorden bij NT2-leerders. Bij de vorming van een adjectief in het Nederlands is het van belang om te weten wat het lidwoord is van het betreffende naamwoord (Booij & van Santen, 1998). Daarnaast wordt er in het Servisch over het algemeen een adjectief gevormd door het toevoegen van een suffix. In het Nederlands is dit echter niet het geval. In een zin als ‘de man koopt een mooi boek’ wordt ‘mooi’ niet vervoegd. Het is mogelijk dat NT2-leerders onterecht een suffix plaatsen achter ‘mooi’ (vooral omdat de vervoegde vorm, 'mooie' wel degelijk vaak voorkomt in het Nederlands).
  In het Nederlands worden verkleinwoorden ook gevormd door het toevoegen van een suffix. In het Nederlands wordt daarbij gebruik gemaakt van verschillende suffixen zoals –je, -kje-, -pje, -tje en –etje (Booij & van Santen, 1998) . Het is mogelijk dat de NT2-sprekers soms een verkeerd suffix gebruiken om een verkleinwoord te maken. Kinderen met Servisch als moedertaal zijn echter wel bekend met verkleinwoorden, waardoor het fenomeen verkleinwoorden vormen door het toevoegen van een suffix niet voor problemen zou moeten zorgen.
  ...
  In het zuiden van Servië is de meerderheid Islamitisch. In het westen en noorden wonen katholieken en protestanten. De belangrijkste religie in Servie is de Servisch-Orthodoxe kerk.
  Schriftsysteem
  ...
  kan hebben.
  Zoals in Figuur 2 te zien is, bevat het Cyrillisch veel tekens die het Nederlands niet kent. Op deze pagina worden de voorbeelden uit het Servisch in het Latijns alfabet gegeven, om u een idee te geven hoe de woorden en/of zinnen worden gevormd en uitgesproken.
  A
  ...
  Lang en vallend
  Kort en vallend
  ...
  korte [e].
  Zoals in vele talen plaatsvindt, vinden in het Servisch ook fonologische processen plaats, waarbij één of meerdere klinkers veranderen. Een voorbeeld hiervan is dat het suffix –ovati in sommige gevallen verandert in –evati als de volgende consonant zacht wordt uitgesproken.
  Medeklinkers
  ...
  [t]: als /t/, maar meer voor in de mond
  [p]: zelfde uitspraak als in ‘pen’
  ...
  in good
  Fricatieven
  [f]: zelfde uitspraak als in ‘fiets’ en ‘fles’
  ...
  [s]: zelfde uitspraak als in see of ‘lassen’
  [z]: zelfde uitspraak als ‘muizen’, maar meer voor in de mond
  ...
  in shake
  [ʒ]: zelfde uitspraak als in ‘etage’ en ‘garage’
  [h]: varieert tussen de Nederlandse /g/ en /h/
  ...
  Nasalen
  [m]: zelfde uitspraak als in ‘mond’ en ‘maan’
  ...
  in ‘neus’
  [ɲ]: zelfde uitspraak als in ‘oranje’ en canyon
  Liquid
  [l]: zelfde uitspraak als in ‘fles’
  [ʎ]: uitspraak is korter dan li in milieu in het Frans
  ...
  rollende /r/
  Glijklank
  [j]: zelfde uitspraak als in ‘jas’ en yes
  ...
  Hammond (2005).
  Klemtoon
  Zoals onder het kopje ‘uitspraak van Servische klinkers’ is beschreven, worden woorden in het Servisch uitgesproken met klemtoon op één van de klinkers. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende mogelijkheden: lange stijgende klemtoon, korte stijgende klemtoon, lange vallende klemtoon en korte vallende klemtoon. In het algemeen kan de klemtoon op alle lettergrepen vallen behalve op de laatste. Gebaseerd op dit fenomeen valt de klemtoon in een woord met twee lettergrepen op de eerste lettergreep en in een woord met drie lettergrepen op de eerste of tweede lettergreep. Gezien het feit dat alle woorden in het Servisch klemtoon en toon krijgen, hebben alle woorden in een Servische zin dat ook. Het woord dat het belangrijkste is in de zin krijgt meer accent dan een minder belangrijk woord. De context draagt bij aan de mate van klemtoon.
  ...
  Gebaseerd op de duur van een werkwoord, kan een werkwoord twee vormen van aspect aannemen: imperfectief en perfectief. Aspect wordt in het Servisch als complex gezien. Imperfectieve werkwoorden worden over het algemeen in de tegenwoordige tijd gebruikt. Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee vormen van imperfectieve werkwoorden. Namelijk duratieve werkwoorden, waarbij de actie doorgaat en niet wordt verstoord en frequentatieve werkwoorden, waarbij de actie wordt onderbroken of frequent wordt herhaald. Bij imperfectieve werkwoorden wordt het eindpunt van de handeling niet geïmpliceerd. Imperfectieve werkwoorden worden in het Servisch soms gevormd door de toevoeging van een suffix of infix aan het infinitief. Daarnaast worden imperfectieve werkwoorden soms gevormd van perfectieve werkwoorden. Perfectieve werkwoorden worden in het algemeen in de verleden of toekomende tijd gebruikt. Deze vorm van aspect indiceert dat de actie die door het werkwoord wordt uitgedrukt is voldaan. Het duidt een handeling aan waaraan een einde komt. Perfectieve werkwoorden worden in het Servisch gevormd door de toevoeging van een prefix aan een imperfectief werkwoord. Sommige werkwoorden in het Servisch kunnen zowel als imperfectief werkwoord als perfectief werkwoord dienen (Hammond, 2005).
  Infinitieven
  ...
  ‘tegenwoordige tijd’.
  1) Infinitieven die eindigen op –ati
  2) Infinitieven die eindigen op –ati, -ovati, -ivati, -eti, -sti en – ći
  ...
  en –ati.
  Bij infinitieven waar een klinker voor het –ti suffix komt, wordt bij het vormen van de stam van een infinitief –ti weggelaten (voorbeeld pevati (infinitief) wordt peva (stam) (zingen)). De stam van de tegenwoordige tijd wordt gevormd door het weglaten van het affix van de eerste persoon enkelvoud (voorbeeld pevam (tegenwoordige tijd) wordt peva (stam)). Soms is de vorm van de stam van de infinitief en de tegenwoordige tijd hetzelfde, maar in de meeste gevallen verschillen deze van elkaar. Er wordt daarom gesteld dat beide vormen geleerd moeten worden. In tegenstelling tot het Servisch zijn beide vormen in het Nederlands niet erg verschillend. De stam voor de tegenwoordige tijd wordt gevormd op basis van de infinitief door –en eraf te halen (fietsen wordt fiets). Bij sommige werkwoorden moet een klinker toegevoegd worden om de stam van de tegenwoordige tijd te vormen (lopen wordt loop).
  Tijd
  ...
  Mogelijke problemen als gevolg van transfer
  Het Nederlands maakt ook gebruik van imperfectieve en perfectieve werkwoorden. In het Nederlands zijn transitieve werkwoorden meestal perfectief zoals ‘ontduiken’ en ‘verprutsen’. Intransitieve werkwoorden zijn in het algemeen duratief zoals ‘springen’ en ‘duiken’ (Booij & van Santen, 1998). Servische NT2-leerders zullen waarschijnlijk geen problemen ondervinden met het begrip aspect, omdat ze ‘aspect’ vanuit het Servisch kennen.
  ...
  voor heeft.
  Het

  Het
  Servisch is
  ...
  onregelmatige werkwoorden.
  In

  In
  het Nederlands
  ...
  het Nederlands.
  In het Nederlands komt naamval nauwelijks meer voor. Uitzondering hierop zijn vormen als ‘Anne’s tas’, waarbij ’s bezit aanduidt (Booij & van Santen, 1998). Gebaseerd op het feit dat het Servisch een taal is met een rijke morfologie zoals naamval en het Nederlands minder inflectie kent, zal dit voor NT2-sprekers niet voor moeilijkheden zorgen. Daarnaast wordt in het Nederlands in het algemeen meervoud gevormd van zelfstandig naamwoorden door de toevoeging van het suffix –en of –s. Vanwege de vele suffixen die het Servisch gebruikt om meervoud te vormen, zal dit voor NT2-leerders waarschijnlijk niet voor veel problemen zorgen. Het is mogelijk dat een zelfstandig naamwoord in het meervoud soms een verkeerd suffix krijgt, zoals ‘kinds’.
  Uit bovenstaande informatie blijkt dat persoonlijk voornaamwoorden in het Servisch verschillende vormen aannemen gebaseerd op de naamval. Het Nederlands maakt ook gebruik van verschillende vormen. Servische NT2-leerders zullen waarschijnlijk geen problemen ervaren bij de persoonlijke voornaamwoorden, omdat deze in het Servisch in hoge mate aanwezig zijn.
  ...
  Er kan echter geen verder inzicht gegeven worden in de verwervingsvolgorde van bovenstaande domeinen. Er kan niet met zekerheid gesteld worden dat de taalverwerving bij kinderen met Servisch als moedertaal hetzelfde verloopt als de taalverwerving bij kinderen met Nederlands als moedertaal. Als meer informatie over de verwervingsvolgorde beschikbaar is, zal dit aangevuld worden.
  44. Onderzoek naar taalstoornissen in het Servisch
  ...
  de prognose.
  Door Vukovic en Stojanovik (2011) is een ander onderzoek uitgevoerd bij Servisch-sprekende kinderen met SLI, waarbij het doel was om het gebruik van hulpwerkwoorden en clitics bij de kinderen te analyseren. De publicatie van dit onderzoek was echter niet toegankelijk, waardoor alleen gegevens uit de samenvatting van het artikel beschikbaar zijn op dit moment. De volgende informatie is afkomstig uit de abstract van het artikel, wat inzicht kan geven in het onderzoek dat is uitgevoerd. De participanten werden onderverdeeld in twee groepen. Eén groep bestond uit 30 kinderen met SLI en de andere groep uit 30 normaal ontwikkelde kinderen (NO). De kinderen waren tussen 48 en 83 maanden oud en waren op IQ met elkaar gematcht. Data van de kinderen werd verkregen doordat ze een verhaal moesten vertellen op basis van vier afbeeldingen. Uit de resultaten is gebleken dat de kinderen met SLI significant meer hulpwerkwoorden en clitics weglieten dan de normaal ontwikkelde kinderen. Tevens bleek uit de resultaten dat het weglaten van hulpwerkwoorden en clitics niet verminderde bij een hogere leeftijd. De schrijvers van dit onderzoek concludeerden dat het produceren van hulpwerkwoorden en clitics voor Servische kinderen met SLI in andere talen ook moeilijk zou zijn. Hieruit kan wellicht gesteld worden dat Servische kinderen met SLI die Nederlands leren in het Nederlands ook hulpwerkwoorden en clitics weglaten. Dit hoofdstuk zal worden aangevuld als hier meer informatie over beschikbaar is.
  Voorbeelduitingen
  (view changes)
  12:32 am

Tuesday, June 19

 1. page Welkom edited ... Wij zijn inmiddels bezig met het ontwikkelen van een nieuwe meertaligheid & taalstoornisse…
  ...
  Wij zijn inmiddels bezig met het ontwikkelen van een nieuwe meertaligheid & taalstoornissen website op een ander domein. Voor wikispaces eind juli uit de lucht gaat, zullen wij de nieuwe website online hebben. Hoewel de nieuwe website nog niet compleet is, nodigen wij u wel uit om alvast een kijkje te nemen op onze nieuwe website meertaligheid en taalstoornissen
  Met vriendelijke groet,
  ...
  & het teamstudententeam
  Voor wie is deze Wiki bedoeld?
  Deze wiki is bedoeld als een hulpmiddel aan logopedisten, klinisch linguïsten en andere taalonderzoekers die te maken krijgen met meertalige kinderen die worden doorverwezen met een vermoeden van een specifieke taalstoornis in de gesproken taal. Van taalonderzoekers kan niet verwacht worden dat zij kennis hebben van tientallen talen. Ook zijn er voor veel talen geen genormeerde toetsen voorhanden om vast te stellen of een kind een verstoorde taalontwikkeling heeft. Met deze wiki proberen wij een handreiking te bieden in deze situatie. Tevens kan deze pagina inzichtgevend zijn voor leerkrachten die met meertalige leerlingen te maken hebben.
  (view changes)
  11:56 pm
 2. page Welkom edited ... Welkom op deze Wiki over meertaligheid en taalstoornissen! Beste bezoeker, ... Voor wikisp…
  ...
  Welkom op deze Wiki over meertaligheid en taalstoornissen!
  Beste bezoeker,
  ...
  Voor wikispaces ineind juli uit de lucht gaatgaat, zullen wij
  ...
  te nemen op:websiteop onze nieuwe website meertaligheid en
  Met vriendelijke groet,
  Petra Bos & het team
  (view changes)
  11:56 pm
 3. page Welkom edited ... Welkom op deze Wiki over meertaligheid en taalstoornissen! Beste bezoeker, ... te nemen o…
  ...
  Welkom op deze Wiki over meertaligheid en taalstoornissen!
  Beste bezoeker,
  ...
  te nemen op: https://meertaligheidentaalstoornissenvu.weebly.com/op:website meertaligheid en taalstoornissen
  Met vriendelijke groet,
  Petra Bos & het team
  (view changes)
  11:54 pm

Thursday, May 17

 1. page Welkom edited ... Welkom op deze Wiki over meertaligheid en taalstoornissen! Beste bezoeker, ... online hebb…
  ...
  Welkom op deze Wiki over meertaligheid en taalstoornissen!
  Beste bezoeker,
  ...
  online hebben. Meer info volgt.Hoewel de nieuwe website nog niet compleet is, nodigen wij u wel uit om alvast een kijkje te nemen op: https://meertaligheidentaalstoornissenvu.weebly.com/
  Met vriendelijke groet,
  Petra Bos & het team
  (view changes)
  10:35 am

Wednesday, March 28

 1. page Pools edited ... Doorgaans geven overeenkomstige talige elementen tussen moedertaal en tweede taal, bij kindere…
  ...
  Doorgaans geven overeenkomstige talige elementen tussen moedertaal en tweede taal, bij kinderen met een normale taalontwikkeling, geen problemen bij de verwerving van die tweede taal. Het ligt dus niet in de lijn der verwachting dat normaal ontwikkelende kinderen moeite hebben met deze aspecten van het Nederlands. Mochten zich wel problemen voordoen binnen deze aspecten dan zou dat een aanwijzing kunnen zijn voor een taalontwikkelingsstoornis.
  Binnen het Pools zijn er een aantal kenmerken die kunnen wijzen op een taalontwikkelingsstoornis. In het Pools worden werkwoorden vervoegd naar persoon, aantal, tijd, wijs en aspect. Het is van belang om te achterhalen of het kind meer en langdurigere problemen heeft met de werkwoordvervoegingen dan (tweetalige) leeftijdsgenoten. In het Pools wordt elk (voor-)naamwoord vervoegd. Het is van belang om te achterhalen of het kind in de moedertaal meer en langduriger problemen heeft met het vervoegen van naamwoorden en voornaamwoorden dan (tweetalige) leeftijdsgenoten. Als het kind, ook in de eigen moedertaal, pragmatische problemen laat zien die niet passend zijn voor de Poolse wijze van communiceren, dan zijn dergelijke kenmerken mogelijk een indicatie voor een pragmatische stoornis.
  Mogelijke vragen aan ouders/tolken met betrekking tot specifieke TOS-kenmerken
  Om u behulpzaam te zijn bij het onderscheiden van geproduceerde fouten in het Nederlands naar mogelijke oorzaak, zijn onderstaande vragenlijsten per talig kenmerk (fonologie, morfologie, syntaxis en pragmatiek) opgesteld. Voorzichtigheid bij de analyse van taalproducties aan de hand van deze vragenlijsten is geboden; de vragen vormen slechts een leidraad om NT2-fouten globaal van TOS-fouten te onderscheiden. De verkregen informatie dient als eerste indicatie voor de aanwezigheid van een taalontwikkelingsstoornis.
  De eerste vragenlijst heeft betrekking op NT2-problematiek; deze vragenlijst vloeit voort uit een vergelijking tussen het Pools en het Nederlands (zie paragraaf 1 en 2 hieronder). Verschillen in talige kenmerken tussen de moedertaal en het Nederlands kunnen leiden tot fouten in het Nederlands die gerelateerd zijn aan de moedertaal (en culturele achtergrond) van het kind; dit wordt negatieve transfer genoemd. Overeenkomsten tussen de moedertaal en het Nederlands kunnen de verwerving van de Nederlandse taal in principe positief beïnvloeden; dit wordt positieve transfer genoemd.
  De tweede vragenlijst richt zich op de problematiek in het Pools. Deze vragenlijst kan een beeld schetsen van eventuele TOS-kenmerken die het kind in de moedertaal laat zien.
  Onderstaande vragen kunnen aan ouders/tolken gesteld worden om te achterhalen of het kind bepaalde TOS-kenmerken vertoont.
  1. Vragenlijst
  Vragenlijst in relatie
  ...
  het Pools.
  Fonologie
  Heeft het kind moeite met de productie van de Nederlandse klanken [a:], [e:], [o:], [y:], [œj], [ø], [ʌ] en/of [εi].?
  ...
  Heeft het kind moeite om op een 'beleefde' indirecte wijze te communiceren?
  Formuleert het kind korte 'gebiedende' zinnen als het kind iets wil vragen?
  2. VragenlijstMogelijke vragen aan ouders/tolken met betrekking tot specifieke TOS-kenmerken
  Om u behulpzaam te zijn bij het onderscheiden van geproduceerde fouten in het Nederlands naar mogelijke oorzaak, is onderstaande vragenlijst per talig kenmerk (fonologie, morfologie, syntaxis en pragmatiek) opgesteld. Voorzichtigheid bij de analyse van taalproducties aan de hand van deze vragenlijst is geboden; de vragen vormen slechts een leidraad om NT2-fouten globaal van TOS-fouten te onderscheiden. De verkregen informatie dient als eerste indicatie voor de aanwezigheid van een taalontwikkelingsstoornis.
  Vragenlijst
  in relatie
  Fonologie
  Heeft het kind in het Pools moeite met het produceren van bepaalde klanken, terwijl dat niet meer verwacht wordt op zijn of haar leeftijd?
  (view changes)
  9:55 am
 2. page Italiaans edited ... Pragmatiek De pragmatiek van het Italiaans verschilt weinig tot niets van het Nederlands. Het…
  ...
  Pragmatiek
  De pragmatiek van het Italiaans verschilt weinig tot niets van het Nederlands. Het is dus niet waarschijnlijk dat kinderen hier problemen mee ondervinden of hierdoor fouten gaan maken in het Nederlands.
  Mogelijke vragen aan ouders/tolken met betrekking tot specifieke TOS-elementen
  Nederlands en Italiaans worden niet op dezelfde wijze verworven door eerstetaalleerders. Onderstaande vragen hebben betrekking op de verwerving van het Italiaans, en kunnen aan een tolk of aan de ouders gesteld worden om te helpen bij het ontdekken van een taalontwikkelingsstoornis bij een Italiaanssprekend kind. Wanneer de verwervingsleeftijd van het kind erg van de standaard afwijkt, zou dit mogelijk een teken van TOS kunnen zijn.
  Om u behulpzaam te zijn bij het onderscheiden van geproduceerde fouten in het Nederlands naar mogelijke oorzaak, zijn onderstaande vragenlijsten per talig kenmerk (fonologie, morfologie, syntaxis en pragmatiek) opgesteld. Voorzichtigheid bij de analyse van taalproducties aan de hand van deze vragenlijsten is geboden; de vragen vormen slechts een leidraad om NT2-fouten globaal van TOS-fouten te onderscheiden. De verkregen informatie dient als eerste indicatie voor de aanwezigheid van een taalontwikkelingsstoornis.
  De eerste vragenlijst heeft betrekking op NT2-problematiek; deze vragenlijst vloeit voort uit een vergelijking tussen het Italiaans en het Nederlands (zie paragraaf 1 en 2 hieronder). Verschillen in talige kenmerken tussen de moedertaal en het Nederlands kunnen leiden tot fouten in het Nederlands die gerelateerd zijn aan de moedertaal (en culturele achtergrond) van het kind; dit wordt negatieve transfer genoemd. Overeenkomsten tussen de moedertaal en het Nederlands kunnen de verwerving van de Nederlandse taal in principe positief beïnvloeden; dit wordt positieve transfer genoemd.
  De tweede vragenlijst richt zich op de problematiek in het Italiaans. Deze vragenlijst kan een beeld schetsen van eventuele TOS-kenmerken die het kind in de moedertaal laat zien.
  Onderstaande vragen kunnen aan ouders/tolken gesteld worden om te achterhalen of het kind bepaalde TOS-kenmerken vertoont.
  1. Vragenlijst
  Vragenlijst in relatie
  ...
  vanuit het Pools.Italiaans.
  Fonologie
  Wordt de /i/ na een medeklinker uitgesproken als een [j]?
  ...
  Syntaxis
  Plaatst het kind het bijvoeglijk naamwoord zowel voor als achter het zelfstandig naamwoord?
  2. VragenlijstMogelijke vragen aan ouders/tolken met betrekking tot specifieke TOS-elementen
  Nederlands en Italiaans worden niet op dezelfde wijze verworven door eerstetaalleerders. Onderstaande vragen hebben betrekking op de verwerving van het Italiaans, en kunnen aan een tolk of aan de ouders gesteld worden om te helpen bij het ontdekken van een taalontwikkelingsstoornis bij een Italiaanssprekend kind. Wanneer de verwervingsleeftijd van het kind erg van de standaard afwijkt, zou dit mogelijk een teken van TOS kunnen zijn.
  Om u behulpzaam te zijn bij het onderscheiden van geproduceerde fouten in het Nederlands naar mogelijke oorzaak, is onderstaande vragenlijst per talig kenmerk (fonologie, morfologie, syntaxis en pragmatiek) opgesteld. Voorzichtigheid bij de analyse van taalproducties aan de hand van deze vragenlijst is geboden; de vragen vormen slechts een leidraad om NT2-fouten globaal van TOS-fouten te onderscheiden. De verkregen informatie dient als eerste indicatie voor de aanwezigheid van een taalontwikkelingsstoornis.
  Vragenlijst
  in relatie
  ...
  van een TOSTOS:
  Fonologie
  Heeft het kind in het Italiaans moeite met het produceren van bepaalde klanken?
  (view changes)
  9:53 am
 3. page Singalees edited ... Mogelijk hebben leerders van het Nederlands met moedertaal Singalees problemen met passiefcons…
  ...
  Mogelijk hebben leerders van het Nederlands met moedertaal Singalees problemen met passiefconstructies en bezit. Het Singalees kent onze vormen niet. Voor bezit gebruiken zij voor bezit een locatief voorzetsel in plaats van een werkwoord.
  Pragmatiek
  ...
  het Nederlands.
  Mogelijke vragen met betrekking tot specifieke TOS-elementen:
  Om u behulpzaam te zijn bij het onderscheiden van geproduceerde fouten in het Nederlands naar mogelijke oorzaak, zijn onderstaande vragenlijsten per talig kenmerk (fonologie, morfologie, syntaxis en pragmatiek) opgesteld. Voorzichtigheid bij de analyse van taalproducties aan de hand van deze vragenlijsten is geboden; de vragen vormen slechts een leidraad om NT2-fouten globaal van TOS-fouten te onderscheiden. De verkregen informatie dient als eerste indicatie voor de aanwezigheid van een taalontwikkelingsstoornis.
  De eerste vragenlijst heeft betrekking op NT2-problematiek; deze vragenlijst vloeit voort uit een vergelijking tussen het Singalees en het Nederlands (zie paragraaf 1 en 2 hieronder). Verschillen in talige kenmerken tussen de moedertaal en het Nederlands kunnen leiden tot fouten in het Nederlands die gerelateerd zijn aan de moedertaal (en culturele achtergrond) van het kind; dit wordt negatieve transfer genoemd. Overeenkomsten tussen de moedertaal en het Nederlands kunnen de verwerving van de Nederlandse taal in principe positief beïnvloeden; dit wordt positieve transfer genoemd.
  De tweede vragenlijst richt zich op de problematiek in het Singalees. Deze vragenlijst kan een beeld schetsen van eventuele TOS-kenmerken die het kind in de moedertaal laat zien.
  Onderstaande vragen kunnen aan ouders/tolken gesteld worden om te achterhalen of het kind bepaalde TOS-kenmerken vertoont.
  1. Vragenlijst

  Vragenlijst
  in relatie
  Fonologie
  Heeft het kind moeite met de vocalen /ɪ/, /ʏ/. /ɛ/. /ɔ/, /ɑ/, /y/, /yː/, /øː/, /œː/, /ɛː/ en /ɔː/, de consonanten /ʔ/, /g/, /v/, /z/, /ʒ/, /x/, /ɣ/ en /ɦ/ en de (semi-)diftongen /ɛi/, /œy/, /ɔi/, /ɑu/, /ɑi/, /iu/,/yu/, /ui/, /eːu/, /oːi/ en /aːi/?
  ...
  Pragmatiek
  Heeft het kind moeite om “u” te gebruiken?
  2. VragenlijstMogelijke vragen met betrekking tot specifieke TOS-elementen:
  Om u behulpzaam te zijn bij het onderscheiden van geproduceerde fouten in het Nederlands naar mogelijke oorzaak, is onderstaande vragenlijst per talig kenmerk (fonologie, morfologie, syntaxis en pragmatiek) opgesteld. Voorzichtigheid bij de analyse van taalproducties aan de hand van deze vragenlijst is geboden; de vragen vormen slechts een leidraad om NT2-fouten globaal van TOS-fouten te onderscheiden. De verkregen informatie dient als eerste indicatie voor de aanwezigheid van een taalontwikkelingsstoornis.
  Vragenlijst
  in relatie
  Fonologie
  Heeft het kind in het Singalees moeite met het produceren van bepaalde klanken, terwijl dat niet meer verwacht wordt op zijn of haar leeftijd?
  Morfologie
  Heeft het kind problemen met het vervoegen van werk-/ voornaamwoorden in het Singalees?
  ...
  het Singalees?
  Syntaxis
  Zijn er problemen met de woordvolgorde in het Singalees en het uitdrukken van de voornaamwoorden?
  (view changes)
  9:48 am
 4. page Zweeds edited ... De werkwoordsvervoeging van het Zweeds kent enkel een tijdsmarkering. Er is geen overeenkomst …
  ...
  De werkwoordsvervoeging van het Zweeds kent enkel een tijdsmarkering. Er is geen overeenkomst met het onderwerp.
  Syntaxis
  ...
  namelijk SVO.
  Mogelijke vragen aan ouders/tolken met betrekking tot specifieke TOS-elementen
  Om u behulpzaam te zijn bij het onderscheiden van geproduceerde fouten in het Nederlands naar mogelijke oorzaak, zijn onderstaande vragenlijsten per talig kenmerk (fonologie, morfologie, syntaxis en pragmatiek) opgesteld. Voorzichtigheid bij de analyse van taalproducties aan de hand van deze vragenlijsten is geboden; de vragen vormen slechts
  Normaal gesproken zou een leidraad om NT2-fouten globaal van TOS-fouten te onderscheiden. De verkregen informatie dient als eerste indicatie voor de aanwezigheid van een taalontwikkelingsstoornis.
  De eerste vragenlijst heeft betrekking op NT2-problematiek; deze vragenlijst vloeit voort uit een vergelijking tussen het
  Zweeds en het Nederlands (zie paragraaf 1 en 2 hieronder). Verschillen in talige kenmerken tussenkind dus geen moeite met de moedertaal en het Nederlands kunnen leiden tot foutenwoordvolgorde in het Nederlands die gerelateerd zijn aan de moedertaal (en culturele achtergrond) van het kind; dit wordt negatieve transfer genoemd. Overeenkomsten tussen de moedertaal en het Nederlands kunnen de verwerving van de Nederlandse taal in principe positief beïnvloeden; dit wordt positieve transfer genoemd.
  De tweede vragenlijst richt zich op de problematiek in het Zweeds. Deze vragenlijst kan een beeld schetsen van eventuele TOS-kenmerken die het kind in de moedertaal laat zien.
  Onderstaande vragen kunnen aan ouders/tolken gesteld worden om te achterhalen of het kind bepaalde TOS-kenmerken vertoont.
  1. Vragenlijst
  moeten hebben.
  Vragenlijst
  in relatie
  ...
  het Zweeds.
  Fonologie
  Heeft het kind moeite met de toonhoogte van woorden?
  Morfologie
  ...
  het onderwerp?
  Syntaxis
  Worden hogergeplaatsten aangesproken met jij in plaats van u?
  2. VragenlijstMogelijke vragen aan ouders/tolken met betrekking tot specifieke TOS-elementen
  Om u behulpzaam te zijn bij het onderscheiden van geproduceerde fouten in het Nederlands naar mogelijke oorzaak, is onderstaande vragenlijst per talig kenmerk (fonologie, morfologie, syntaxis en pragmatiek) opgesteld. Voorzichtigheid bij de analyse van taalproducties aan de hand van deze vragenlijst is geboden; de vragen vormen slechts een leidraad om NT2-fouten globaal van TOS-fouten te onderscheiden. De verkregen informatie dient als eerste indicatie voor de aanwezigheid van een taalontwikkelingsstoornis.
  Vragenlijst
  in relatie
  Fonologie
  Heeft het kind in het Zweeds moeite met het produceren van bepaalde klanken, terwijl dat niet meer verwacht wordt op zijn of haar leeftijd?
  Morfologie
  ...
  vervoegen van werkwoorden?Vindtwerkwoorden? Vindt het kind
  Heeft het kind moeite met het kiezen van een werkwoord dat de plaatsing van een object weergeeft?
  ...
  zelfs vergeten?
  Syntaxis
  ...
  het Zweeds?
  Pragmatiek
  Maakt het kind weinig oogcontact, is het verminderd wederkerig en heeft het zwakke communicatieve vaardigheden in de moedertaal?
  (view changes)
  9:44 am
 5. page Tigrinya edited ... Pragmatiek Er is te weinig bekend over de pragmatiek in het Tigrinya om hier een degelijke ui…
  ...
  Pragmatiek
  Er is te weinig bekend over de pragmatiek in het Tigrinya om hier een degelijke uitspraak over te doen. Wel is het goed om te weten dat het veranderen van het geslacht van een woord gebruikt kan worden om iemand te beledigen of juist om affectie te tonen. Mogelijk doet een kind dit dus bewust, als het in eerste instantie een foutief geslacht lijkt te kiezen in een Nederlandse constructie.
  Mogelijke vragen aan ouders/tolken met betrekking tot specifieke TOS-elementen
  Om u behulpzaam te zijn bij het onderscheiden van geproduceerde fouten in het Nederlands naar mogelijke oorzaak, zijn onderstaande vragenlijsten per talig kenmerk (fonologie, morfologie, syntaxis en pragmatiek) opgesteld. Helaas is er geen onderzoek gedaan naar taalontwikkelingsstoornissen in het Tigrinya. Hierdoor kunnen er geen uitspraken gedaan worden over specifieke TOS-elementen in deze taal. Op basis van algemene TOS-kenmerken kan het volgende gevraagd worden aan de ouders. De vragen vormen slechts een leidraad om NT2-fouten te onderscheiden van TOS-fouten.
  De eerste vragenlijst heeft betrekking op NT2-problematiek; deze vragenlijst vloeit voort uit een vergelijking tussen het Tigrinyaans en het Nederlands (zie paragraaf 1 en 2 hieronder). Verschillen in talige kenmerken tussen de moedertaal en het Nederlands kunnen leiden tot fouten in het Nederlands
  Vragen die gerelateerd zijn aan de moedertaal (en culturele achtergrond) van het kind; dit wordt negatieve transfer genoemd. Overeenkomsten tussen de moedertaal en het Nederlandsgesteld kunnen de verwerving van de Nederlandse taal in principe positief beïnvloeden; dit wordt positieve transfer genoemd.
  De tweede vragenlijst richt zich op de problematiek in het Tingrinyaans. Deze vragenlijst kan een beeld schetsen van eventuele TOS-kenmerken die het kind in de moedertaal laat zien.
  Onderstaande vragen kunnen aan ouders/tolken gesteld worden om te achterhalen of het kind bepaalde TOS-kenmerken vertoont.
  1. Vragen die gesteld
  worden in
  ...
  vanuit het Tigrinyaans. Tigrinya:
  * Fonologie
  Heeft het kind problemen met de uitspraak van de Nederlandse klanken [y], [ɪ], [ʏ], [ɛ], [ɔ], [œ] en [a]?
  ...
  Ontstaan er moeilijkheden bij het kiezen van een suffix van de naamwoorden in het Nederlands?
  * Syntaxis
  ...
  het kind?
  2. Vragen

  Mogelijke vragen aan ouders/tolken met betrekking tot specifieke TOS-elementen
  Om u behulpzaam te zijn bij het onderscheiden van geproduceerde fouten in het Nederlands naar mogelijke oorzaak, is onderstaande vragenlijst per talig kenmerk (fonologie, morfologie, syntaxis en pragmatiek) opgesteld. Helaas is er geen onderzoek gedaan naar taalontwikkelingsstoornissen in het Tigrinya. Hierdoor kunnen er geen uitspraken gedaan worden over specifieke TOS-elementen in deze taal. Op basis van algemene TOS-kenmerken kan het volgende gevraagd worden aan de ouders. De vragen vormen slechts een leidraad om NT2-fouten te onderscheiden van TOS-fouten.
  Vragen
  die gesteld
  ...
  in het Tigrinyaans.Tigrinya. Wanneer hier
  ...
  van TOS.
  * Fonologie
  ...
  in het Tigrinyaans,Tigrinya, terwijl andere
  * Morfologie
  Heeft het kind moeite met het vervoegen van naamwoorden en werkwoorden?
  MaaktHeeft het kind duidelijkmoeite met onderscheid maken tussen de naamvallen?
  Gebruikt

  Heeft
  het kind moeite met het gebruiken van de juiste
  * Syntaxis
  WordenHeeft het kind moeite met het kiezen van de juiste morfemen/affixen gebruikt door het kind om ontkenningen
  1. Algemene informatie over het Tigrinya
  Tigrinya is een van de meest gesproken Semitische talen ter wereld, naast het Arabisch (206 miljoen sprekers), Amhaars (27 miljoen sprekers) en Ivriet (7 miljoen sprekers) en heeft ongeveer 7 miljoen sprekers. Sinds de onafhankelijkheid van Eritrea in 1993 is Tigrinya steeds belangrijker geworden. Er bestaat geen officiële nationale taal in Eritrea, maar Tigrinya komt wel in de buurt. Het wordt door meer dan de helft van de bevolking in Eritrea gesproken en het wordt ook in Tigray, de meest noordelijke provincie in Ethiopië, gesproken.
  (view changes)
  9:40 am

More